Medlemsinformation

Medlemsinformation


Välkommen till Brf Neptun!

Vi hoppas att du ska trivas i vår förening. Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen om du har frågor.


Hemsida: brfneptun.se


Kontakt styrelsen: Kontaktuppgifter till styrelsen finns på hemsidan och i entrén. Föreningen har en brevlåda i 26ans entré


Felanmälningar: På hemsidan finns en flik för felanmälningar. Vid brådskande ärenden, ring någon i styrelsen.


Avier, autogiro,

utdrag ur lägenhetsförteckning:

STOR Redovisning AB, att: Susanne Collin, Telefon: 08-6680050, susanne.collin@storredovisning.se


Dörrskylt: Dörrskylten kan beställas hos Låsborgen på Heleneborgsgatan. Föreningen strävar efter enhetlig märkning av dörrarna med mässingsskylt.


Bredband: 1 Gbit/s, kontakta Bahnhof för att få tillgång till föreningens gruppanslutning som ingår i avgiften till föreningen. Bahnhof tar en engångsavgift för nyanslutning. Bahnhof erbjuder TV via Sappa som en tilläggstjänst vilket tecknas privat av respektive medlem.


Kabel-tv: Com Hem med digitala grundutbudet: SVT1, SVT2, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, Kanal 11, SVT24, SVT Barn, Kunskapskanalen, ATG Live, Lokal TV. Tillägg beställer du själv från Com Hem.


Nycklar: Extra nycklar till port/källare och tvättstuga kan beställas genom styrelsen.


Andrahandsuthyrning och korttidsuthyrning

Skriftlig ansökan görs hos styrelsen som har ansökningsblankett. Skälen till upplåtelsen ska anges, under vilken tid upplåtelsen ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. Styrelsen följer Hyresnämndens praxis vid bedömning av ansökan. Det kommer att utgå en avgift för andrahandsupplåtelse. Avgiften betalas av den bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand och uppgår årligen till 10% av gällande prisbasbelopp (4§ i BRF Neptuns stadgar).


Föreningens riktlinjer för andrahandsuthyrning finner du här.


Blankett för ansökan om uthyrning, kräver underskrift av bostadsrättsinnehavaren innan beslut tas av styrelsen, Ansökan om uthyrning.


Tillstånd lämnas som regel inte för längre tid än ett år åt gången.


Balkonger

Att tänka på för er med balkong:

 • Balkongen ska användas så att den inte stör dina grannar.
 • Öppen låga får ej användas på balkongen dvs. kol-, gasol- eller engångsgrillar är ej tillåtna.
 • Balkonglådor ska vara på insidan av räcket.
 • Balkongen får ej kläs in med permanent vindskydd/inglasning. För information om balkongskydd, se följande dokument Riktlinjer för balkongskydd.
 • Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för allt skötsel av balkongen, t ex snöskottning (för att undvika fuktskador på fasaden).


Barnvagnar

De ursprungliga korghissarna är inte anpassade för barnvagnar. Föreningen har ordnat med barnvagnsparkering i källarutrymme i 26an. 


Bastu

Bastun bokas på lista utanför tvättstugan. Tänk på följande basturegler:

 • Tvagning innan du bastar.
 • Sitt på handduk på lavarna och i stolarna.


Städningen är extra viktig av hygieniska skäl. Varje gång du bastar ska du:

 • våttorka golvet
 • rengöra duschkabinen och
 • rensa avloppet i duschen.


Brandskydd

Brandfaran måste alltid beaktas i fastigheten. Föreningen arbetar aktivt med att begränsa brandrisken.

 • Brandlarm finns installerat i källare och trapphus. Brandsläckare finns i källaren utanför tvättstugan och elservisrummet.
 • Det är medlemmens skyldighet att se till att det finns fungerande brandvarnare i lägenheten.


Trapphusen är vår evakueringsmöjlighet i händelse av brand. De ska vara åtkomliga för brandkår och ambulans. Därför får vi inte förvara någonting där som kan hindra framkomligheten. Det är t ex förbjudet att lämna barnvagnar i trapphusen.


Bredband

Föreningen har installerat ett lokalt nätverk för data/bredband (Kategori 5 E-nät) med anslutning i samtliga lägenheter. Föreningen är gruppansluten till bredbandsoperatör. Kostnaden ingår i årsavgiften men distributören tar ut en anslutningsavgift för nya medlemmar. Router för wi-fi har delats ut i samband med operatörsbyte. Medlemmen ansvarar själv för eventuellt byte.


Cyklar

Cyklar får endast parkeras i cykelställen på gården. Det finns även ett cykelrum i källaren. Inga motorfordon får parkeras i cykelställen eller i cykelrummet.


Dörrskylt

Dörrskylt kan beställas hos Låsborgen på Heleneborgsgatan. Föreningen strävar efter enhetlig märkning av dörrarna med mässingsskylt.


El

Lägenheterna är försedda med jordfelsbrytare. Vid varje säkringstavla finns en gul instruktion. Läs den. Elmätare och huvudsäkringar är samlade i elskåp i källaren utanför tvättstugan. Beteckningar på lägenheternas säkringstavlor hänvisar till rätt skåp och mätare. Våra portnycklar passar till skåpen. Mätarna läses av hos elleverantören.


Felanmälan

Anmäls i första hand på hemsidan, det finns en flik för felanmälningar. Vid brådskande ärenden, ring någon i styrelsen.


Fönstermarkis

Fastighetens fönstermarkiser ska vara enhetliga, se följande dokument för mer information Riktlinjer för fönstermarkiser. Vidare ska avtal upprättas mellan medlem och föreningen innan medlem sätter upp markis. Kontakta styrelsen för avtal och ev frågor.


Föreningslokalen

Medlemmar är välkomna att låna föreningslokalen för exempelvis barnkalas, möten eller annan aktivitet där man behöver lite mera utrymme. Lokalen ska städas och iordningställa efteråt, till glädje för nästa användare. För För tillgänglighet samt bokning finns en uppsatt kalendern i föreningslokalen.


Föreningsstämma och motioner

Föreningsstämman hålls i april varje år. Då behandlas bland annat styrelsens årsredovisning och valberedningens förslag till styrelse. Motioner till föreningsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast 15 februari.


Använd gärna den motionsmall som finns framtagen av styrelsen. Mallen är till för att underlätta för stämman att fatta beslut genom att ge motionen en övergripande struktur och en beskrivning om vad som bör ingå. Mallen används genom att ta bort/byta ut den gulmarkerade texten. Använd gärna enkla ord och korta formuleringar. Motionsmallen hittar du här, Motionsmall.


Försäkring

Föreningens fastighetsförsäkring inkluderar bl a skydd för brand, vatten- och stöldskador. Självrisken är hög. Medlemmarna svarar själva, vid eget vållande av skador, för kostnader upp till självrisken. En hemförsäkring med tillägg för bostadsrätt inkluderar ansvarsskydd för uppkomna skador i fastigheten. Det är medlemmens ansvar att teckna en sådan försäkring.


Hissar

Var försiktig med inredningen i våra gamla fina hissar. Hissdörrarna måste stängas omsorgsfullt för att hissen ska fungera.


Innegård

Tänk på att det är gamla fönster och att det hörs väl in i lägenheterna. Det är ej tillåtet att rasta husdjur på gården eller att parkera motorfordon på innegården. Visa hänsyn till dina grannar.


Kabel-TV

I föreningen finns kabel-TV från Com Hem (Från och med 8 september 2020 endast digital sändning). Endast basutbud med kanalerna SVT1, SVT2, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, Kanal 11, SVT24, SVT Barn, Kunskapskanalen, ATG Live och Lokal TV är tillgängligt för alla. Övriga kanaler beställer du själv genom tv-operatören.


Källarförråd

Till varje lägenhet hör ett källarförråd. Håll alltid dörrarna till källare stängda. Av säkerhetsskäl får inte brandfarligt material förvaras i fastigheten. Om möjligt, försök även att minska på brandbelastningen genom att inte förvara för mycket saker i förråden. Källargångarna ska hållas fria och får inte användas för lagring av grovsopor.


Nycklar

Extra nycklar till port och allmänna utrymmen kan köpas genom rekvisition som tillhandahålls av styrelsen. Föreningen har avtal med Låsborgen på Heleneborgsgatan.


Ombyggnation

I stadgarna står vilket underhåll som medlemmen respektive föreningen ansvarar för.


Väsentlig förändring av lägenheten får bara göras efter tillstånd från styrelsen och under förutsättning att förändringen inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.


Åtgärd som kräver bygglov eller bygganmälan utgör alltid väsentlig förändring t.ex.

 • ändring i bärande konstruktion
 • ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten


Ansökan om medgivande till ombyggnad hittar du här, Ansökan om medgivande till ombyggnation.


Hissarna ska användas med varsamhet vid transport av byggmaterial. Hisskydd finns hos styrelsen. Viktigt att tänka på är att inte lämna byggmaterial i fastigheten. Medlemmen svarar för städning av trapphus efter bortforsling av byggmaterial etc. Tänk på att stänga ventiler så att byggdamm inte förs vidare till dina grannar.


Skadedjur

I äldre hus finns oönskade skadedjur. Var observant och städa extra noga om t ex pälsängrar eller silverfiskar dyker upp. Föreningen har avtal med Anticimex som hjälper till med sanering. Kontakta styrelsen vid behov.


Snöskottning, sandning, vattning

Vid snörika vintrar behöver vi hjälpas åt med skottningen. Redskap finns i portarna.

Vattning av trädgården sköts av medlemmarna. Teckna ditt namn på lista när sådan kommer upp på anslagstavlorna.


Sopor och återvinning

Hushållssopor ska förpackas väl och läggas i sopbehållarna på gården. Dessa töms två gånger i veckan. Inget avfall får placeras utanför sopbehållarna.


Föreningen har matavfallsåtervinning. Det finns påsar och behållare i föreningslokalen. Återvinningskärlen finns på gården och töms en gång i veckan.


Tidningar ska läggas i behållare som finns på gården. De töms en gång i veckan. I dessa behållare får inte läggas wellpapp eller kartonger.


Återvinningskärl för glas, metall, kartong, hårdplast finns i närheten t ex på Heleneborgsgatan. Föreningen ordnar med grovsophämtning en gång per år.


Stadgar

Du hittar föreningens stadgar på hemsidan under Dokument.


Städdagar

Föreningen har två gemensamma städdagar per år. Det förväntas att medlemmarna bidrar efter förmåga.


Säkerhetsdörrar

Installation av säkerhetsdörrar sker på respektive medlems bekostnad. Viktigt vid inköp av säkerhetsdörr är att först stämma av dörrens och dörrfodrens utseende med styrelsen. För att behålla våra trappuppgångar i fint skick ska såväl säkerhetsdörr som dörrfoder motsvara originaldörrarna i huset.


Trappstädning

Städning av fastigheten sköts av entreprenör. För att städbolaget ska kunna sköta sitt jobb gäller att vi håller trapphusen fria. Du har ansvar för att städa trapphuset efter renoveringar. Du ansvarar själv för att din egen entredörr är ren och fin. Egna dörrmattor är inte tillåtna i trapphuset.


Trädgård

Vår fastighet omges av en vacker trädgård. Vi har under 2019 avtal med trädgårdsmästare Katja Halvarsson om skötsel av planteringarna. Du är välkommen att bidra till vår fina utemiljö genom att sopa gångarna, räfsa löv, rensa ogräs och plocka skräp. Teckna ditt namn på vattningslistan när en sådan kommer upp. När du använder uteplatsen, tänk på:

 • att vi har gamla fönster och att det hörs väl in i lägenheterna,
 • att det inte är inte tillåtet att rasta husdjur på gården och
 • att visa hänsyn till dina grannar.


Tvättstuga

Tvättid reserveras på bokningstavlan med en särskild nyckel. Ny nyckel kan beställas hos styrelsen. Endast en tvättid får bokas. Bokad tid som inte nyttjats en halvtimme efter start får användas av någon annan. Torkutrustningen får användas en halvtimme in på nästa tvättid. Det är inte tillåtet att tvätta mattor i maskinerna.


Tvättstugan ska städas efter avslutad tvätt. Kom ihåg att:

 • sopa och torka golvet,
 • torka av maskinerna och
 • rensa filter i torktumlaren


Vatten

I badrum och kök finns ”balofixar” på rören. Med dessa kan du stänga av vattnet i din lägenhet vid behov. Lokalisera dina ”balofixar” så att du vet var de finns om en vattenläcka skulle uppstå. Var noga med att då och då vrida på dem så att de inte fastnar i ett läge. Det är bostadsrättshavarens ansvar att inspektera och vid behov täta avloppsbrunnar i badrum för att förebygga fuktskador. 


Ventilation

Husets ventilation bygger på självdrag. Det innebär att inga badrums- eller köksfläktar får anslutas till ventilationen. Enbart kolfilterfläktar är tillåtna. Spalter för tilluft finns i fönstrens överkant. Medlemmen ansvarar för att byta filtren.


Värme

Fastigheten värms huvudsakligen upp av bergvärme.

Brf Neptun © 2019 All Rights Reserved